tweede en derde graad info

Leerlingbegeleiding

Vanaf de tweede graad neemt de leerlingbegeleiding een iets andere vorm aan. We werken niet meer met klascoaches die instaan voor de begeleiding van twee klassen, maar met ondersteuners die elk een aantal klassen onder hun vleugels nemen. Zij ondersteunen de leerlingen bij de overstap van de eerste graad naar de tweede graad en maken hen wegwijs in het nieuwe en grotere schoolgebouw. Daarnaast kunnen de leerlingen terecht bij de ondersteuners voor een luisterend oor, hulp bij socio-emotionele problemen en extra begeleiding wat betreft studiemethode. Net zoals de klascoaches in de eerste graad helpen de ondersteuners de leerlingen volgens een individueel handelingsplan om zich verder te ontplooien en de beste versie van zichzelf te worden door hen tools aan te reiken om om te gaan met de voor- en nadelen van hun ASS.

 

Afstudeercoach

De afstudeercoach ondersteunt de leerlingen bij enkele focusmomenten van de derde graad, namelijk de stage, de Geïntegreerde Proef (GIP) en de 100-dagen. Daarnaast helpt deze persoon ook bij de denkoefening ‘wat na het middelbaar?’.

In deze begeleiding focust de afstudeercoach zich vooral op het ondersteunen van de leerlingen bij de diverse taken die ze moeten ondernemen binnen deze focusmomenten. Zo worden de tools aangeleerd om in het latere leven op een zelfstandige manier correct professionele contacten te leggen (stagezoektocht), grotere projecten uit te werken (GIP, stage, 100-dagen) en te presenteren (GIP). Tot slot helpt de afstudeercoach de leerlingen bij het verkennen van hun interesses en hun toekomstbeeld. Er wordt samen gekeken welke stappen er ondernomen moeten worden om te starten met werken of om verder te studeren. Waar nodig worden contacten gelegd met GTB, VDAB, JAC, hogescholen of universiteiten.

In deze begeleiding wordt het welbevinden van de leerling nooit vergeten. De afstudeercoach polst regelmatig hoe het met de leerling gaat en bekijkt indien nodig met het schoolteam, de leerling en de ouders waar en hoe er kan worden bijgestuurd.

 

Flexuren

In het lessenrooster van de tweede graad (doorstroom, dubbele finaliteit en arbeidsmarkt) en de ASO derde graad worden er een aantal lesuren voorzien waarin expliciet wordt ingezet op remediëring, uitbreiding en/of verdieping. Deze noemen we de flexuren.

In eerste instantie worden de flexuren gebruikt om te remediëren en bij te werken waar nodig. Is een leerling afwezig geweest, wordt een stukje van de leerstof niet goed begrepen of valt de leerling uit op een taak of toets? Dan wordt dit bijgewerkt tijdens de flexuren. Verder worden de flexuren ook gebruikt om de leerlingen extra uit te dagen door verdiepende of

uitbreidende leerstof aan te bieden in drie zelfgekozen vakken die al dan niet deel uitmaken van het lessenpakket.

Tot slot worden er op een aantal momenten van het jaar projecten ingepland tijdens de flexuren. Hier wordt er ingezet op leerlijnen/sleutelcompetenties/transversale doelen die minder in de reguliere lessen aan bod komen. Voorbeelden hiervan zijn leren leren, burgerschap, financiële en economische competenties, mediawijsheid, STEM …

 

BYOD

Vanaf het vierde jaar gaat het Bring Your Own Device (BYOD)-project van start. Binnen dit project wordt de laptop geïntegreerd in de verschillende lessen als didactisch hulpmiddel. Zo kan deze gebruikt worden om zelfstandig te werken, iets op te zoeken, een leerpad op individueel niveau te volgen of om wiskundige grafieken uit te werken.

Afhankelijk van de richting heeft de laptop andere specificaties nodig. Het is dan ook belangrijk om goed na te gaan waaraan de laptop moet voldoen alvorens over te gaan tot aankoop. Je kan een eigen laptop gebruiken, maar als school geven wij ook de mogelijkheid om via Signpost een laptop aan te kopen of te huren (afbetaling per maand gedurende 2 of 3 jaren). Meer informatie hierover vind je ook terug op de website.

This article was updated on 2 mrt. 2022