Zorg

Zorg

Onder “zorg” verstaan we de hoge betrokkenheid van De Branding bij de jongeren, hun individueel traject en alle begeleidingsinitiatieven die door gans het team genomen worden op het vlak van leren, de gezondheid en het psychosociaal welbevinden van onze jongeren.

Met deze begeleiding willen we alle jongeren stimuleren zich te ontwikkelen, te leren en

zelf verantwoordelijkheid op te nemen. Leerkrachten en begeleiders[1] staan hierin centraal en werken nauw samen met elkaar. Vanuit de insteek ‘de leerkracht doet er toe’ investeren we enorm in welbevinden en professionalisering van ons team.

We nemen de tijd en de ruimte om deze begeleidingsinitiatieven op een kwalitatieve manier te organiseren[2]. De basis hiervan is een laagdrempelig contact tussen de jongere en het team van De Branding in een sfeer van vertrouwen en wederzijds respect. Werken aan verbondenheid en motivatie is van groot belang in onze preventieve werking. In De Branding moet iedereen een vorm van basisrust ervaren. We gaan er immers vanuit dat dit een noodzakelijke voorwaarde is om tot leren te komen en stemmen daarom onze manier van lesgeven, ons schoolklimaat, hier maximaal op af. Daarom maken we o.a. gebruik van de time out ruimte, met specifieke afspraken hieromtrent. Tevens gaan we aan de slag met een safe way voor elke individuele leerling zodat we de basisrust trachten na te streven bij al onze leerlingen. We zetten ook maximaal in op positieve beeldvorming om vanuit een breed facet aan de slag te kunnen gaan met de jongere zijn ondersteunings- en opvoedingsbehoeften. Dit vertaalt zich in een auti pass en (vakoverschrijdende) individuele handelingsplannen.

We werken handelingsgericht en hebben aandacht voor de betekenis van onderwijs voor onze jongeren. We streven, indien mogelijk, een integratie na binnen het gewoon onderwijs. We trachten om onze leerling een rugzak gevuld mee te geven met tips/tools/handvaten die ze kunnen hanteren om maximaal zelfstandig tot leren te komen.

Een intensieve begeleiding is opgesteld op maat en in samenspraak met elke individuele jongere. Het CLB kan hierin een volwaardige partner zijn, alsook andere externen.

We formuleren met de jongere realistische doelstellingen die vertrekken vanuit een positieve kijk op de jongere en zijn/haar context. Want samenwerking met de context van de jongere is een minieme voorwaarde om te kunnen spreken van een geslaagd traject.

We gaan hierbij de aanwezige diversiteit en realiteit binnen De Branding en in de maatschappij niet uit de weg. Omgaan met verschillen en wederzijds respect vormen een belangrijke hoeksteen in onze dagelijkse werking.

We geloven in het geven van kansen ook indien daarvoor herstel nodig is. Herstel van materiële, persoonlijke of emotionele schade, maar ook het herstellen van de band van vertrouwen tussen jongeren en school. We werken met de methodiek van herstelgericht overleg. Waar terug oplossingsgericht werken centraal staat, rekening houden met de beperking van de leerling – zowel zijn ASS alsook zijn socio-emotionele ontwikkeling.

 

[1] Onder begeleiders verstaan wij onze leerlingenbegeleiders, logopedist, huiswerkbegeleiding, psycholoog, ergotherapeut en orthopedagoog.

[2] Wekelijks is er een klassenraad, waar er met elk team leerlingenbesprekingen plaats vinden.

 

This article was updated on 4 mrt. 2020